Volunteer Society Nepal

Volunteer Society Nepal, gevestigd aan Catharinastraat 17-31 7941 JD Meppel, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:
www.vrijwilligerswerknepal.eu  Arend Compagner is de Functionaris Gegevensbescherming van Volunteer Society Nepal Hij/zij is te bereiken via nepalvrijwilligerswerk@gmail.com

Persoonsgegevens die wij verwerken
Volunteer Society Nepal verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt. Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken
Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@vrijwilligerswerknepal.eu, dan verwijderen wij deze informatie.

Webhosting – Hostnet
Wij nemen webhosting- en e-maildiensten af van Hostnet. Hostnet verwerkt persoonsgegevens namens ons en gebruikt uw gegevens niet voor eigen doeleinden. Wel kan deze partij metagegevens verzamelen over het gebruik van de diensten. Dit zijn geen persoonsgegevens. Hostnet heeft passende technische en organisatorische maatregelen genomen om verlies en ongeoorloofd gebruik van uw persoonsgegevens te voorkomen. Hostnet is op grond van de overeenkomst tot geheimhouding verplicht.

Hostnet
Wij maken voor ons reguliere zakelijke e-mailverkeer gebruik van de diensten van HostnetHostnet. Deze partij heeft passende technische en organisatorische maatregelen getroffen om misbruik, verlies en corruptie van uw en onze gegevens zoveel mogelijk te voorkomen. HostnetHostnet heeft geen toegang tot ons postvak en wij behandelen al ons e-mailverkeer vertrouwelijk.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken
Volunteer Society Nepal verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

Geautomatiseerde besluitvorming
Volunteer Society Nepal verzamelt niet op automatische wijze gegevens over onze bezoekers en neemt dus op geen enkele manier besluiten die daarop zouden kunnen worden gebaseerd. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Volunteer Society Nepal) tussen zit.

Volunteer Society Nepal gebruikt de volgende computerprogramma’s of -systemen: WordPress, Gravity Forms en Stripe Payments.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren – Delen van persoonsgegevens met derden
Volunteer Society Nepal verstrekt uitsluitend aan derden en alleen als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken
Volunteer Society Nepal gebruikt alleen technische en functionele cookies. En analytische cookies die geen inbreuk maken op uw privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

Payment processor voor donatiebetalingen – Stripe
Voor het afhandelen van de donatiebetalingen maken wij gebruik van het platform van Stripe. Stripe verwerkt uw naam, achternaam en e-mailadres en uw betaalgegevens zoals uw bankrekening- of creditcardnummer. Stripe heeft passende technische en organisatorische maatregelen genomen om uw persoonsgegevens te beschermen. Stripe behoudt zich het recht voor uw gegevens te gebruiken om de dienstverlening verder te verbeteren en in het kader daarvan (geanonimiseerde) gegevens met derden te delen. Alle hierboven genoemde waarborgen met betrekking tot de bescherming van uw persoonsgegevens zijn eveneens van toepassing op de onderdelen van Stripe´s dienstverlening waarvoor zij derden inschakelen.

Stripe bewaart uw gegevens niet langer dan op grond van de wettelijke termijnen is toegestaan.

Facturatie en boekhouden
Het bijhouden van onze administratie en boekhouding doen wij zelf in Kathmandu. Wij delen uw naam, adres en woonplaatsgegevens en details met betrekking tot uw donatie of deelname aan vrijwilligerswerk niet met derden, alleen met u en onze boekhoudafdeling. Deze gegevens worden gebruikt voor het administreren van verkoopfacturen. Uw persoonsgegevens worden beschermd verzonden en opgeslagen.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de
gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Volunteer Society Nepal en heeft u het recht op
gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand
naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw
persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar nepalvrijwilligerswerk@gmail.com

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek. Volunteer Society Nepal wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen
Volunteer Society Nepal neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met onze klantenservice of via nepalvrijwilligerswerk@gmail.com

Volunteer Society Nepal bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Wij
hanteren een maximale wettelijk voorgeschreven bewaartermijn van 7 jaar.